Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Czy porządkując rzeczy po zmarłym zdarzyło się Państwu odnaleźć testament, gdy zapadło już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, obejmujące spadkobierców którzy spadkobiercami być nie powinni?

Czy można uchylić stwierdzenie nabycia spadku?

Tymczasem każdy zainteresowany może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Niezbędnym warunkiem takiego wniosku jest dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą, albo że jej udział w spadku jest inny, niż wynika to z wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Z wnioskiem takim może wystąpić także uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku musi czynić zadość wymaganiom przewidzianym w art. 511 § 1 k.p.c., a ponadto zawierać dokładne określenie postanowienia, którego uchylenie lub zmiany wnioskodawca się domaga, przytoczenie faktów i wskazanie dowodów dla wykazania, że zaskarżone postanowienie jest niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. W wypadku gdy wnioskodawcą jest uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, powinien we wniosku przytoczyć również okoliczności wskazane w art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c.

Zmiana postanowienia o spadku przez sąd

W razie udowodnienia, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku winien zmienić dotychczasowe postanowienie i stwierdzić nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Uprawomocnienie stwierdzenia nabycia spadku

Prawomocne postanowienie zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w trybie przewidzianym w art. 679 k.p.c. ma charakter orzeczenia stwierdzającego nabycia spadku i może ulec zmianie w trybie tym przepisem przewidzianym. Przewidziane więc w art. 679 § 1 k.p.c. ograniczenia tak co do podstawy żądania, jak i terminy, w którym uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, odnoszą się nie tylko do zmiany tego postanowienia, lecz również do zmiany dalszego postanowienia, zmieniającego – na wniosek innej osoby – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (tak: Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 marca 1968 r., II CR 102/68).

Wniosek z art. 679 k.p.c. o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku dotyczy wyłącznie prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1971 r., III CRN 319/71).

Z powyższego niezbicie wynika, iż przepisy prawa pozwalają na zmianę postanowienia sądowego dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku. Jeżeli więc, pomimo istnienia stosownego postanowienia odnajdą Państwo testament zmarłego, o którym Państwo nie wiedzieli, zawsze możliwym jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o jego zmianę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.