Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

Czy utrata możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą majątkową?

Sąd Najwyższy który wypowiedział się w tej kwestii (Uchwała SN składu 7 sędziów z dnia 17.11.2011 r., III CZP 5/11) uznał‚, że sama utrata możliwości korzystania z pojazdu nie jest szkodą majątkową. Oznacza to, że poszkodowany nie może domagać się pieniędzy, za które mógłby wynająć samochód zastępczy. Odmiennie wygląda natomiast  sytuacja, w której doszło już do poniesienia przez poszkodowanego wydatków na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Są to wydatki poniesione w następstwie szkody, które nie powstałyby bez tego zdarzenia.

Wydatki związane z najmem pojazdu zastępczego

Wydatki poniesione w związku z najmem pojazdu powinny być celowe i ekonomicznie uzasadnione (odpowiadać lokalnym stawkom czynszu najmu pojazdu o zbliżonej klasie).

Roszczenie o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

Co jednak istotne, o zwrot kosztów wynajmu poszkodowany może wystąpić tylko wtedy, gdy nie ma do dyspozycji innego samochodu, takiego, który na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, mógłby pełnić funkcję pojazdu zastępczego. Wbrew poprzednio ukształtowanej linii orzeczniczej, nie jest ważne, czy poszkodowany ma do swojej dyspozycji komunikację publiczną. Zdaniem Sądu Najwyższego „korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być zastąpione wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać„. Natomiast, używanie samochodu w sposób sporadyczny może  uzasadniać celowość wykorzystania w sposób ekwiwalentny innego środka komunikacji.

Roszczenie o zwrot wydatków za najem pojazdu zastępczego a działalność gospodarcza

Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą – osoby fizyczne również mogą otrzymać zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy szkody.

Zachęcamy poszkodowanych do korzystania z przysługujących im praw, przypominając jednocześnie o konieczności zbierania dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego, albowiem dopiero ich przedstawienie ubezpieczycielowi uprawnia poszkodowanych do zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.