Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych, w tym także i tych uzyskanych z rachunków bankowych, jest konieczne tylko w wypadku, gdy uzyskana suma nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Gdy ściągnięte przez komornika środki wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, lub gdy wierzyciel jest […]

Czytaj dalej

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia

Stosownie do art. 492 § 1 k.p.c. nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli […]

Czytaj dalej