Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

Pojęcie upadłości konsumenckiej –  co, kto i jak

Upadłość konsumencka to określona przepisami ustawy prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) procedura, polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, niewypłacalność osoby fizycznej nie może być następstwem jej zawinionego działania, bądź też rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo można określić jako zachowanie, polegające na działaniu bądź też zaniechaniu postępowania według ogólnie przyjętych reguł ostrożności – zasad oczywistych dla każdego rozsądnie myślącego człowieka).

Skutki upadłości konsumenckiej

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej skutkuje co do zasady umorzeniem jej zobowiązań, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką ma przede wszystkim dłużnik. W związku ze zmianą ustawy prawo upadłościowe, od dnia 1 stycznia 2016 r. prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ma również wierzyciel. Należy pamiętać jednakże, że w stosunku do dłużnika, ogłoszenie upadłości jest jedynie jego prawem, nie obowiązkiem.

Odpowiedzialność dłużnika z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Skoro złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika stanowi jego uprawnienie, nie obowiązek, zaznaczyć należy, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co równie istotne, przepisy prawa nie wprowadzają żadnego terminu powodującego czasowe ograniczenie złożenia wniosku o upadłość konsumencką dla dłużnika, może on więc złożyć stosowny wniosek w każdej dogodnej dla niego chwili.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a działalność gospodarcza

Jak już zostało wspomniane, upadłość konsumencką można ogłosić jedynie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt, czy zobowiązania dłużnika pochodzą z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, czy stanowią one jego zobowiązania prywatne. Decydujące znaczenie ma natomiast fakt, czy dłużnik działalność gospodarczą prowadzi (nawet niezarejestrowaną), czy też nie. Wskazać wymaga jednakże, iż prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też członkowstwo w spółkach osobowych, nie stanowi przeszkody dla późniejszego ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w stosunku do byłego przedsiębiorcy po zakończeniu działalności gospodarczej (faktycznym jej zakończeniu, nie wystarcza tu zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej) i jej wyrejestrowaniu – decydujące znaczenie ma wpis w odpowiednim rejestrze.

W przypadku chęci skorzystania z usług Kancelarii, wątpliwości czy pytań, zapraszamy do kontaktu.