Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych, w tym także i tych uzyskanych z rachunków bankowych, jest konieczne tylko w wypadku, gdy uzyskana suma nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Gdy ściągnięte przez komornika środki wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, lub gdy wierzyciel jest tylko jeden, planu podziału nie sporządza się, a z uzyskanej przez egzekucję sumy organ egzekucyjny przekazuje każdemu z wierzycieli odpowiednią do jego należności kwotę pieniędzy, a ewentualną nadwyżkę (resztę) przekazuje dłużnikowi.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości sporządza się w każdym wypadku, bez względu na liczbę wierzycieli oraz bez względu na to, czy suma uzyskana z tej egzekucji wystarcza, czy też nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Sporządzenie planu podziału jest zatem obowiązkowe także w przypadku, gdy egzekucja z nieruchomości jest prowadzona jedynie przez jednego wierzyciela. Przy egzekucji z nieruchomości plan podziału pełni bowiem nie tylko funkcję podziałową, ale określa także, które prawa ciążące na nieruchomości wygasły wskutek przysądzenia własności nieruchomości, a także może stanowić podstawę do wykreślenia tych praw z księgi wieczystej.

 

Obowiązek sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości jest obowiązkiem organu egzekucyjnego w postępowaniach egzekucyjnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, tj. m.in.:

1) z ułamkowej części nieruchomości,

2) z użytkowania wieczystego,

3) uproszczonej egzekucji z nieruchomości,

4) ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego,

5) z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego oraz z miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

6) z lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

7) przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym,

8) przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

9) w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

 

Do sporządzenia planu podziału obowiązany jest komornik.  Przy egzekucji z nieruchomości komornik sporządza tylko projekt planu podziału i przedkłada go sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia. Jeżeli sporządzony przez komornika plan podziału nie wymaga zmian i uzupełnień, sąd rejonowy, sprawujący nadzór nad egzekucją z nieruchomości, zatwierdza przedłożony mu plan podziału. To samo dotyczy pozostałych sposobów egzekucji, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. Przedstawiając akta sądowi dla dokonania podziału sumy uzyskanej z egzekucji, komornik obowiązany jest dołączyć do akt zestawienie kosztów poniesionych przez każdego z wierzycieli.

 

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji wierzytelności komornik sporządza niezwłocznie po złożeniu do depozytu sądowego sumy ulegającej podziałowi (por. wyr. SN z 12.4.2002 r., I CKN 1563/99, niepubl.).