Oferta

Prawo Pracy

Świadczymy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym:

 • doradztwo prawne (opracowywanie i weryfikacja) w zakresie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia (w szczególności umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, umów o odpowiedzialności i współodpowiedzialności materialnej, umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności)
 • doradztwo prawne przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • doradztwo w zakresie kontaktów z organizacjami związków zawodowych, jak również w zakresie rokowań, sporządzania i rejestracji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy
 • doradztwo w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i zmian w stosunkach pracy, w tym w związku z przekształceniami podmiotów
 • doradztwo w kontaktach pracodawca – organizacje związkowe, w tym spory zbiorowe i spisywanie porozumień
 • doradztwo prawne w zakresie zwolnień grupowych
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadku przy pracy
 • reprezentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach wynikających z pragmatyk służbowych
 • reprezentacja Klienta przed sądem pracy w zależności od jego potrzeb

do góry ↑

 

Działalność Gospodarcza i Prawo Handlowe

Doradzamy naszym Klientom w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania umów Spółek, a także rejestrowania działalności w stosownych rejestrach, w tym w KRS
 • tworzenia dobrych praktyk korporacyjnych (Regulaminy Organów Spółek: Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników)
 • sporządzania projektów uchwał Organów Spółek
 • przekształceń podmiotów (wydzielanie i łączenie Spółek, tworzenie oddziałów) i związanych z tym ryzyk prawnych (analiza compiliance)
 • opracowywania i przygotowywania umów handlowych, zawierania umów i egzekucji świadczeń z nich wynikających
 • doradztwa prawnego w negocjacjach handlowych, połączonego z uczestnictwem w negocjacjach Naszego radcy prawnego w zależności od potrzeb Klienta

do góry ↑

 

Prawo Cywilne

Doradzamy naszym Klientom w zakresie:

 • prawa własności
 • zasiedzenia
 • służebności
 • ustanawiania drogi koniecznej
 • czynów niedozwolonych
 • ochrony dóbr osobistych
 • zobowiązań umownych

Reprezentujemy naszych Klientów również i w postępowaniach sądowych, w zależności od ich potrzeb

do góry ↑

 

Prawo Rodzinne

Doradzamy naszym Klientom i reprezentujemy ich przed sądami w sprawach dotyczących:

 • rozwodu i separacji
 • podziału majątku
 • alimentów
 • ustalaniu władzy rodzicielskiej, w tym także kontaktów z dzieckiem
 • ubezwłasnowolnienia

W ramach wykonywanych przez Nas czynności świadczymy również doradztwo prawe w powyższych sprawach, a takie udzielamy naszym Klientom pomocy przy tworzeniu umów majątkowych małżeńskich (tzw. „intercyzy”) coraz bardziej popularnych w stosunkach małżeńskich

do góry ↑

 

Prawo Spadkowe

Mając na uwadze dobro Naszych Klientów, świadczymy następujące usługi:

 • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów i ugód dotyczących spadku
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń o zachowek
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach obejmujących dział spadku
 • reprezentacja w sprawach dotyczących wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym

do góry ↑

 

Prawo Administracyjne

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego między innymi przy:

 • sporządzaniu odwołań od decyzji wydawanych przez organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed organami samorządowymi i administracji publicznej, jak również sądami administracyjnymi

do góry ↑

Prawo Zamówień Publicznych

W problematyce zamówień publicznych, świadczenie usług prawnych ze strony Kancelarii polega na:

 • wsparciu wiedzą prawniczą podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia publicznego, w tym w tworzeniu niezbędnej dokumentacji
 • doradztwie przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do góry ↑

 

Prawo Upadłościowe

Świadczymy usługi prawne w zakresie prawa upadłościowego, polegające na:

 • sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszaniu wierzytelności
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu upadłościowym
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikami
 • prowadzeniu negocjacji z wierzycielami
 • doradztwie i reprezentacji Klienta w sprawach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

do góry ↑

 

Prawo Medyczne

W ramach prawa medycznego świadczymy usługi prawne w zakresie:

 • doradztwa prawnego placówkom medycznym i ich pracownikom oraz pacjentom
 • reprezentacji Klienta przed sądami w sprawach z zakresu prawa medycznego (błędy medyczne, prawa pacjenta)

do góry ↑

 

Ubezpieczenia

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega na:

 • doradztwie prawnym,
 • prowadzeniu negocjacji
 • dochodzeniu roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, w tym także roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz o rentę wyrównawczą (uzupełniającą)
 • reprezentacji przed sądami

do góry ↑

 

Nieruchomości

W zakresie problematyki nieruchomości oferujemy naszym klientom wsparcie przy:

 • przeprowadzaniu audytów dotyczących stanu prawnego nieruchomości, w tym analizie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
 • transakcjach obrotu nieruchomościami (umowy deweloperskie i inne związane z nabywaniem nieruchomości, w tym przedwstępne i sprzedaży)
 • sprawach o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń (tzw. „immisje”)
 • sprawach o opróżnienie nieruchomości (eksmisja)
 • uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • postępowaniu wieczysto – księgowym
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane
 • wszelkich innych sprawach dotyczących robót budowlanych
 • wstąpieniu w stosunek najmu

do góry ↑

 

Windykacja Należności

W zakresie nieuregulowanych przez dłużników należności świadczymy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • dokonywania analiz prawnych w zakresie wymagalności / przedawnienia wierzytelności
 • przeprowadzania analiz prawnych i weryfikacji kontrahentów pod kątem ich wypłacalności
 • reprezentacji klienta w ramach windykacji przesądowej oraz windykacji sądowej, także w postępowaniu zabezpieczającym
 • reprezentacji klienta w postępowaniu egzekucyjnym, także w sprawach o wydanie dalszych tytułów wykonawczych oraz o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

do góry ↑

 

Prawo Karne

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • reprezentacji pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w procesie karnym, w tym dochodzenia należności cywilnych z tytułu szkody lub krzywdy w procesie karnym,
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia

do góry ↑

 

Ochrona Danych Osobowych

W ramach ochrony danych osobowych świadczymy następujące usługi prawne:

 • doradztwo w zakresie przetwarzania, powierzania przetwarzania, udostępniania danych osobowych, ochrony praw osób których dane są przetwarzane, obowiązków informacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • rejestracja zbiorów danych osobowych
 • pomoc prawna przy dostosowywaniu działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie

do góry ↑

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy zajmujemy się interesującymi Państwa dziedzinami prawa, serdecznie prosimy o kontakt z nami.