Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia

Stosownie do art. 492 § 1 k.p.c. nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi jest bezprzedmiotowy, gdyż wykonalność nakazu wynika z art. 492 § 1 k.p.c. Nakaz zapłaty, jako tytuł zabezpieczenia dochodzonego w postępowaniu nakazowym roszczenia staje się wykonalny z momentem jego wydania – wzmacnia tym samym pozycję powoda, który aby dokonać zabezpieczenia należnego mu roszczenia jeszcze przed wszczęciem egzekucji, nie musi oczekiwać na nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Oznacza to, iż  nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, jest zrównany z postanowieniem wydawanym przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. 

Do zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu nakazowym należy odpowiednio stosować przepisy art. 730 – 757   k.p.c.

Zgodnie z art. 492 § 2 k.p.c., wybór sposobu zabezpieczenia zależy od powoda, który powinien go wskazać we wniosku o zabezpieczenie, skierowanym do komornika.

Wniosek o zabezpieczenie, stosownie do woli wierzyciela może obejmować całość roszczenia, lub tez jego część.

Zabezpieczenie nie może dotyczyć praw, rzeczy i wierzytelności, z których egzekucja jest wyłączona (art. 750 k.p.c.). Może natomiast polegać na zajęciu rachunku bankowego, ruchomości, papierów wartościowych, pieniędzy, wierzytelności i innych praw majątkowych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustanowieniu zarządu przymusowego a także na wpisie hipoteki do ksiąg wieczystych, albowiem, stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2003 r., sygn. akt III CZP 92/02,  nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być  podstawą wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej bez nadawania klauzuli wykonalności.

Zabezpieczenie roszczeń jest niedopuszczalne przeciwko Skarbowi Państwa.