Intercyza – jak ją napisać

Intercyza – jak ją napisać

Czym jest intercyza i jak ją napisać?

Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, jest najczęściej zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Jej celem jest doprowadzenie do wprowadzenia odmiennego, aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Należy bowiem pamiętać, iż stosownie do brzmienia art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Intercyza  – rozszerzyć czy ograniczyć prawa majątkowe małżonków?

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową:

  • rozszerzyć,
  • ograniczyć,
  • ustanowić rozdzielność majątkową,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Jak już wspomniano, umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Nic nie stoi na przeszkodzie jednakże, aby zawrzeć  intercyzę już w trakcie trwania małżeństwa.

Intercyza w praktyce

Co oznacza intercyza w praktyce? Intercyza powoduje, że tak naprawdę każdy z małżonków gromadzi swój odrębny majątek i zarządza nim, natomiast w przypadku rozwodu nie ma obowiązku dzielenia się zgromadzonym podczas trwania małżeństwa majątkiem z drugim małżonkiem.

Intercyza, co istotne, powoduje również konieczność dokonywania osobnych rozliczeń podatkowych.

Umowa majątkowa małżeńska złem koniecznym?

Wszelkie umowy majątkowe małżeńskie, a zwłaszcza te, które mają doprowadzić do ograniczenia praw drugiego z małżonków, traktowane są jak zło konieczne.

Czy słusznie?

Intercyza pozwala na niezależność finansową osobom czynnym zawodowo. Dodatkowo powodować może większe zabezpieczenie środków służących utrzymaniu rodziny –  małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za swoje długi, co jest szczególnie istotne, jeżeli np. oboje małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą. Kłopoty finansowe jednego z małżonków niekoniecznie muszą być odczuwalne przez innych członków rodziny. Głównie z tego powodu, umowy majątkowe małżeńskie są coraz powszechniejsze w obrocie prawnym, nasza Kancelaria natomiast chętnie służy wszelką pomocą przy sporządzaniu czy negocjowaniu umów majątkowych małżeńskich.