Autor:kancelaria

Rozstrzygnięcia wydawane w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Stosownie do art. 113 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r. i o.) niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, […]

Czytaj dalej

Zabezpieczenie spadku – zagadnienia ogólne

Zgodnie z art. 634 k.p.c. spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie. Istotnym jest, iż zabezpieczenie spadku dotyczy rzeczy znajdujących się we władaniu spadkobiercy. Nie ma przy tym znaczenia fakt, na jakiej podstawie władanie rzeczami przez spadkobiercę następuje, […]

Czytaj dalej

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a zwolnienia grupowe pracowników

Restrukturyzacja, zmiany organizacyjne i technologiczne, przekształcenia własnościowe, pogorszenie sytuacji ekonomicznej to częste przyczyny zwolnień pracowników. Jest to trudna sytuacja zarówno dla pracodawcy, który musi dokonać selekcji, wybrać grupę lub grupy pracownicze podlegające zwolnieniom, jak i dla samych pracowników, gdyż zmiany takie wiążą się dla nich z perspektywą bezrobocia.W razie wystąpienia konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego […]

Czytaj dalej

Postępowanie naprawcze

Dość często zdarza się, że przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością. Taka sytuacja pojawia się, gdy pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się on niewypłacalny. Pomimo, iż wszczęcie postępowania naprawczego, którego zadaniem jest  przywrócenie przedsiębiorcy zdolności konkurowania na rynku (art. 502 ustawy z dnia 28 lutego […]

Czytaj dalej