Aktualności

Radca prawny, adwokat czy prawnik?

Czasami, klienci opowiadając o swoich pełnomocnikach używają pojęć „mój adwokat”, „mój prawnik”, „mój radca prawny”. Choć zawody adwokata i radcy prawnego są do siebie podobne, nie są one równoważne pojęciu prawnika. Prawo o adwokaturze Stosownie do brzmienia art. 4 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności […]

Czytaj dalej

Umowa dożywocia

Stosownie do brzmienia art. 908 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowao dożywicie) powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym […]

Czytaj dalej

Kara umowna

Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kiedy karę umowną można zastrzec?  Stosownie do brzmienia ww. przepisu, karę umowną można zastrzec na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, bez względu na rodzaj wynikającego […]

Czytaj dalej

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód oraz o separację

 Strona w toczącym się procesie o rozwód oraz o separację, która dochodzi jednocześnie od współmałżonka roszczeń alimentacyjnych, ma prawo wystąpić o ich zabezpieczenie. Zgodnie z brzmieniem art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest […]

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu

Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, co jest zależne od woli stron. Konsekwencją wyboru dokonanego przez strony umowy najmu jest dopuszczalność wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynie umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony może być swobodnie wypowiedziana przez jej strony, i to bez podania przyczyny wypowiedzenia (por. […]

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłych dzieci

Obowiązek alimentacyjny w ogólności  wynika z pokrewieństwa pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do alimentacji albo z więzów prawnych, z którym ustawodawca wiąże jego istnienie (np. przysposobienie). Obowiązkiem alimentacyjnym mogą być objęte także osoby, pomiędzy którymi więzi prawnorodzinne ustały, np. w wyniku rozwiązania przysposobienia.     Przesłanki obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec  dzieci określa art. 133 ustawy z dnia […]

Czytaj dalej

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Zgodnie z art. 1012 ustawy kodeks cywilny, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się […]

Czytaj dalej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych, w tym także i tych uzyskanych z rachunków bankowych, jest konieczne tylko w wypadku, gdy uzyskana suma nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Gdy ściągnięte przez komornika środki wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, lub gdy wierzyciel jest […]

Czytaj dalej

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., II CZP 96/14

Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na wniosek Prokuratora Generalnego, w sprawie o sygn akt II CZP 96/14, wydał uchwałę, zgodnie z którą w postępowaniu o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydanym na podstawie art. 291 k.p.k., prokurator nie ponosi kosztów postępowania zabezpieczającego.   Zagadnienie prawne, rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy obejmowało następujące pytanie: […]

Czytaj dalej

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia

Stosownie do art. 492 § 1 k.p.c. nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli […]

Czytaj dalej